Mitä on coaching

Coaching

 • on kehittymisen väline, jota hyödyntäen coach auttaa asiakasta tunnistamaan tavoitteen ja pääsemään siihen omia ja organisaation voimavaroja hyödyntäen
 • on vuorovaikutteinen, tavoitteellinen, tulevaisuutta korostava, arvostava ja luottamuksellinen yhteistyösuhde
 • on menetelmänä ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde
 • korostaa ihmisen kehittymistä sekä oman motivaationsa että organisaationsa tavoitteiden ja odotusten suuntaisesti

Coachingin avulla voit saavuttaa proaktiivisia, aktiivisia, aikaansaavia, tavoitteellisia, ajattelevia ihmisiä ja aidosti jaetun johtajuuden mallin organisaatioosi. Voit oppia hyödyntämään omia, johtoryhmäsi tai tiimisi voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin organisaatiosi tuottavuus lähtee kasvuun. Coachingia voi soveltaa mm. johtajana kehittymiseen, johtamisrooliin kasvamisen tukena, toimintatapojen tehostamisessa, ajanhallinnan tehostamisessa, johtamisvalmiuksien parantamisessa ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Menestyville organisaatioille coaching on tie yhä loistavampaan menestykseen ja vieläkin parempaan tuottavuuteen.

Coaching sopii organisaation kehittämiseen silloin,

 • kun haluat saada aikaan organisaatiosi strategiaan ja tavoitteisiin kytkeytyvää kestävää muutosta, joka ei ole ulkoa ohjattua tai saneltua
 • kun haluat saada ihmisiä ottamaan paremmin käyttöön omia voimavarojaan
 • kun haluat organisaatiosi varmasti saavuttavan määritellyt tavoitteet

Coaching sopii ylimmän johdon kehittämiseen, koska

 • tuloksellinen johtajuus näkyy organisaation tuottavuutena ja menestyksenä: kun johtaja osaa toimia oikein, organisaatiossa työskentelevät ihmiset saavat enemmän aikaan ja toimivat tuottavammin
 • todelliset ja kestävät muutokset onnistuvat vain, jos johtaja osaa vaikuttaa oikein ihmisiin ja heidän ajattelu- ja toimintamalleihinsa
 • tuottavuuteen vaikuttava tapa johtaa tarkoittaa tavoitteellista, kannustavaa, vastuuttavaa ja ihmisten vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntävää johtamista


Yksilö-, ryhmä ja tiimicoachingprosessit

Coachingia hyödyntävä valmennusohjelma on prosessi, jonka coach hallitsee. Perusprosessi on pääpiirteittäin sama yksilö-, ryhmä ja tiimicoachingissa:

 1. Jokainen kehittymisohjelma alkaa taustan, tarkoituksen ja tavoitteiden kirkastamisesta asiakkaan kanssa. Tätä seuraa
 2. Tarjous tai sopimus asiakkaan (toimeksiantajan) kanssa. Sopimuksessa määritellään yhteiset pelisäännöt.
 3. a) Yksilöcoachingin kolmas vaihe on kolmikantaneuvottelu asiakkaan, coachattavan ja coachin välillä silloin, kun coachattava on raportointisuhteessa omaan lähijohtajaansa. Tällöin sovitaan yhdessä tavoitteet coaching-prosessille.
  b) Ryhmäcoachingin kolmannessa vaiheessa coach luo coaching-prosessin kokonaisuudessaan.
  c) Tiimicoachingin  kolmannessa vaiheessa coach tapaa koko tiimin.
 4. a) Yksilöcoachingin neljännessä vaiheessa coach tekee sopimuksen coachattavan kanssa.
  b) Ryhmäcoachingin neljännessä vaiheessa coach valmistelee ja informoi osallistujat.
  c) Tiimicoachingin neljännessä vaiheessa  coach tapaa koko tiimin ensimmäisen kerran.
 5. Seuraavaksi toteutuvat coaching-sessiot kussakin coaching-vaihtoehdossa sopimuksen mukaisin väliajoin. Yleensä tapaamiset ovat 3-4 viikon välein ja kestävät 1-2 tuntia kerrallaan.
 6. a) Yksilöcoachingprosessi päättyy kolmikantaneuvotteluun asiakkaan, coachattavan ja coachin välillä silloin, kun coachattava on raportointisuhteessa omaan lähijohtajaansa.
  b+c) Ryhmä- ja tiimicoachingprosessit päätetään sopimuksessa sovitulla tavalla.
 7. Coach sopii asiakkaan kanssa seurantatapaamisen noin 6 kk päähän coachingprosessin päättymisestä. Tapaamisessa arvioidaan toteutuneen coachingprosessin vaikuttavuutta.
Coaching-prosessit Heli Bergström

Coaching-sessiot toteutan etupäässä virtuaalisin työvälinein online-tapaamisina.

PCC Professional Certified Coach